logo canal vip con alfa

Mauro Takanawa

Vídeos disponibles

MAURO TAKANAWA "RANCHI O SAGASHITEIMASU"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "T?KY? DENSHA DE"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "GINZA TO KONAMI"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "SAIGO NI R?MEN"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "CH?MURABOMY?JIAMU NI IKU""

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "SHIBUYA K?N?"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "T?KY? DE MEGANE O KAU"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "DORAEMON TO NO DEAI"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "T?KY? DE MEGANE O SAGASU P?TO 2"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio

MAURO TAKANAWA "TOIRE"

Espacio Divertido sobre la experiencia de un Colombiano Trabajando en Tokio